ISO 9001 2015 ENG thumb ISO 9001 2015 thumb ISO 14001 2015 ENG thumb ISO 14001 2015 thumb

 

AS GRK Infra eesmärgiks on edukalt ja jätkusuutlikult olla konkurentsis teede- ja insenerrajatiste ehitamise turul.

Tagamaks toodete ja teenuste nõuetele vastavust, saastamise vältimist, kvaliteeti, vigastuste ja põduruste vältimist, tähtaegadest kinnipidamist, oleme välja töötanud ja juurutanud rahvusvahelistele standarditele ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ja OHSAS 18001:2007 vastava integreeritud juhtimissüsteemi.

Neid eesmärke saavutame läbi kvaliteedi-, keskkonna- ning töötervishoiu- ja tööohutuspoliitika. Arvestame kliendi nõuete ja soovidega ning pakume kvaliteetset teenust.

 

Oma töös järgime vastavuskohustusi (õigusakte ja muid nõudeid) ning tagame seeläbi kvaliteedi-, keskkonna- ning töötervishoiu- ja tööohutuse juhtimissüsteemi järjepideva parendamise.

Ettevõtte peamised kvaliteedi-, keskkonna- ning töötervishoiu ja tööohutuse alased põhimõtted on järgmised:

 

  • Tagada klientide jt huvipoolte nõuete väljaselgitamine ja vajadustega arvestamine.
  • Toodetele/teenustele esitatavate kvaliteedinõuete väljaselgitamine ja nende täitmise tagamine.
  • Ettevõtte tegevusega seotud keskkonnamõjude ja ‑nõuete väljaselgitamine ja nende täitmise tagamine (tuleneb riiklikust seadusandlusest).
  • Rakendada meetmeid reostamise ja keskkonna saastamise vältimiseks ning töötervishoiu ja tööohutuse tagamiseks.
  • Kasutada loodusressursse säästlikult.
  • Kasutada materjale, tehnoloogiaid ja töövõtteid, mis ei kahjusta keskkonda ega oma kahjulikku mõju inimeste tervisele.
  • Kvaliteedijuhtimissüsteemi (KJS-i) nõuete järgimine ja pidev parendamine.
  • Kvaliteedieesmärkide püstitamine ning nende jätkuva sobivuse perioodiline ülevaatamine.
  • Kvaliteeti, keskkonda ja tööohutust puudutava informatsiooni kiire ja takistusteta edastamine asjassepuutuvatele isikutele.
  • Arendada ettevõtte töötajate oskusi ja tõsta nende teadlikkust, võimaldada koolitusi või rakendada muid meetmeid vajaliku pädevuse saamiseks.